از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: رمزگشایی Gif

#include <image_ops.h>

فریم (های) تصویر رمزگذاری شده با GIF را به یک سنسور uint8 رمزگشایی کنید.

خلاصه

تصاویر GIF با فشرده سازی قاب یا شفافیت پشتیبانی نمی شوند. در سیستم های لینوکس و MacOS ، با استفاده از GIF های متحرک از حالت فشرده به غیر فشرده تبدیل کنید:

convert $src.gif -coalesce $dst.gif

این op همچنین از رمزگشایی JPEG و PNG پشتیبانی می کند ، اگرچه استفاده از tf.image.decode_image .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • محتویات: 0-D. تصویر رمزگذاری شده با GIF.

بازده:

  • Output : 4-D با شکل [num_frames, height, width, 3] . سفارش کانال RGB.

سازندگان و ویرانگران

DecodeGif (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)

صفات عمومی

image
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

رمزگشایی Gif

 DecodeGif(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const