جریان تنسور:: عملیات:: DecodeGif

#include <image_ops.h>

فریم(های) یک تصویر رمزگذاری شده با GIF را به یک تانسور uint8 رمزگشایی کنید.

خلاصه

تصاویر GIF با فشرده سازی قاب یا شفافیت پشتیبانی نمی شوند. در سیستم‌های لینوکس و MacOS، با اجرای:

convert $src.gif -coalesce $dst.gif
، گیف‌های متحرک را از فشرده به غیر فشرده تبدیل کنید.

این عملیات همچنین از رمزگشایی JPEG و PNG پشتیبانی می کند، اگرچه استفاده از tf.image.decode_image تمیزتر است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • مطالب: 0-D. تصویر رمزگذاری شده با GIF

برمی گرداند:

  • Output : 4 بعدی با شکل [num_frames, height, width, 3] . سفارش کانال RGB.

سازندگان و ویرانگرها

DecodeGif (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)

صفات عمومی

image
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

تصویر

::tensorflow::Output image

عمل

Operation operation

توابع عمومی

DecodeGif

 DecodeGif(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const