از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کپی عمیق

#include <array_ops.h>

x را کپی می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • x: سنسور منبع نوع T

بازده:

  • Output : y: یک Tensor از نوع T یک کپی از x . تضمین شده است که y نام مستعار x .

سازندگان و ویرانگران

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

کپی عمیق

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const