جریان تنسور:: عملیات:: DeepCopy

#include <array_ops.h>

از x کپی می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • x: تانسور منبع از نوع T

برمی گرداند:

  • Output : y: یک Tensor از نوع T یک کپی از x . تضمین می شود که y نام مستعار x نیست.

سازندگان و ویرانگرها

DeepCopy (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

DeepCopy

 DeepCopy(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const