جریان تنسور:: عملیات:: دیاگ پارت

#include <array_ops.h>

قسمت مورب تانسور را برمی گرداند.

خلاصه

این عملیات یک تانسور را با قسمت diagonal input برمی گرداند. قسمت diagonal به صورت زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input دارای ابعاد [D1,..., Dk, D1,..., Dk] است، سپس خروجی یک تانسور رتبه k با ابعاد [D1,..., Dk] است که در آن:

diagonal[i1,..., ik] = input[i1, ..., ik, i1,..., ik] .

مثلا:

# 'input' is [[1, 0, 0, 0]
       [0, 2, 0, 0]
       [0, 0, 3, 0]
       [0, 0, 0, 4]]

tf.diag_part(input) ==> [1, 2, 3, 4]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: رتبه k تانسور جایی که k زوج باشد و صفر نباشد.

برمی گرداند:

 • Output : قطر استخراج شده.

سازندگان و ویرانگرها

DiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

diagonal
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

مورب

::tensorflow::Output diagonal

عمل

Operation operation

توابع عمومی

دیاگ پارت

 DiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const