از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DiagPart

#include <array_ops.h>

قسمت مورب تانسور را برمی گرداند.

خلاصه

این عملیات یک تنسور با قسمت diagonal input را برمی گرداند. قسمت diagonal به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input دارای ابعاد [D1,..., Dk, D1,..., Dk] ، سپس خروجی یک تنسور از درجه k با ابعاد [D1,..., Dk] که در آن:

diagonal[i1,..., ik] = input[i1, ..., ik, i1,..., ik] .

مثلا:

# 'input' is [[1, 0, 0, 0]
       [0, 2, 0, 0]
       [0, 0, 3, 0]
       [0, 0, 0, 4]]

tf.diag_part(input) ==> [1, 2, 3, 4]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: رتبه t k سنسور که k برابر است و صفر نیست.

بازده:

 • Output : مورب استخراج شده.

سازندگان و ویرانگران

DiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

diagonal
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

مورب

::tensorflow::Output diagonal

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

DiagPart

 DiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const