جریان تنسور:: عملیات:: دیاگ

#include <array_ops.h>

یک تانسور مورب را با مقادیر قطری معین برمی‌گرداند.

خلاصه

با توجه به یک diagonal ، این عملیات یک تانسور با diagonal و هر چیز دیگری که با صفر پر شده است را برمی گرداند. قطر به صورت زیر محاسبه می شود:

فرض کنید diagonal دارای ابعاد [D1،...، Dk] است، سپس خروجی یک تانسور رتبه 2k با ابعاد [D1،...، Dk، D1،...، Dk] است که در آن:

output[i1,..., ik, i1,..., ik] = diagonal[i1, ..., ik] و 0 در هر جای دیگر.

مثلا:

# 'diagonal' is [1, 2, 3, 4]
tf.diag(diagonal) ==> [[1, 0, 0, 0]
            [0, 2, 0, 0]
            [0, 0, 3, 0]
            [0, 0, 0, 4]]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مورب: تانسور رتبه k که در آن k حداکثر 1 باشد.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Diag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

دیاگ

 Diag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const