از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: دیاگ

#include <array_ops.h>

یک سنسور مورب با مقادیر مورب مشخص را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به یک diagonal ، این عملیات یک سنسور با diagonal و هر چیز دیگری را که با صفر پر شده است برمی گرداند. مورب به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید که diagonal دارای ابعاد [D1 ، ... ، Dk] باشد ، سپس خروجی یک تنسور از درجه 2k با ابعاد [D1 ، ... ، Dk ، D1 ، ... ، Dk] است که در آن:

output[i1,..., ik, i1,..., ik] = diagonal[i1, ..., ik] و 0 در هر جای دیگر.

مثلا:

# 'diagonal' is [1, 2, 3, 4]
tf.diag(diagonal) ==> [[1, 0, 0, 0]
            [0, 2, 0, 0]
            [0, 0, 3, 0]
            [0, 0, 0, 4]]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • diagonal: مرتب شده بر حسب k در جایی که k حداکثر 1 باشد.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Diag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

دیاگ

 Diag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const