از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Dilation2DBackpropFilter

#include <nn_ops.h>

شیب اتساع 2-D مورفولوژیکی را با توجه به فیلتر محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, in_height, in_width, depth] .
 • فیلتر: 3 بعدی با شکل [filter_height, filter_width, depth] .
 • out_backprop: 4-D با شکل [batch, out_height, out_width, depth] .
 • گامها: طول 1-D 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی. باید باشد: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • نرخ: طول 1-D 4. گام ورودی برای اتساع مورفولوژیکی آتروسی. باید باشد: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

بازده:

 • Output : 3 بعدی با شکل [filter_height, filter_width, depth] .

سازندگان و ویرانگران

Dilation2DBackpropFilter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

صفات عمومی

filter_backprop
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

filter_backprop

::tensorflow::Output filter_backprop

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

Dilation2DBackpropFilter

 Dilation2DBackpropFilter(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const