جریان تنسور:: عملیات:: Dilation2DBackpropInput

#include <nn_ops.h>

گرادیان اتساع مورفولوژیکی 2 بعدی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4 بعدی با شکل [batch, in_height, in_width, depth] .
 • فیلتر: سه بعدی با شکل [filter_height, filter_width, depth] .
 • out_backprop: 4-D با شکل [batch, out_height, out_width, depth] .
 • گام ها: 1-D طول 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی. باید: [1, stride_height, stride_width, 1] باشد.
 • نرخ: 1-D طول 4. گام ورودی برای اتساع مورفولوژیکی آتروس. باید: [1, rate_height, rate_width, 1] باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

برمی گرداند:

 • Output : 4 بعدی با شکل [batch, in_height, in_width, depth] .

سازندگان و ویرانگرها

Dilation2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

صفات عمومی

in_backprop
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

in_backprop

::tensorflow::Output in_backprop

عمل

Operation operation

توابع عمومی

Dilation2DBackpropInput

 Dilation2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const