از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اتساع 2D

#include <nn_ops.h>

محاسبه اتساع سیاه و سفید از 4-D input و 3-D filter تانسورها.

خلاصه

[batch, in_height, in_width, depth] input دارای شکل [batch, in_height, in_width, depth] و تنسور filter دارای شکل [filter_height, filter_width, depth] ، یعنی هر کانال ورودی مستقل از بقیه با عملکرد ساختاری خاص خود پردازش می شود. تنسور output دارای شکل [batch, out_height, out_width, depth] . ابعاد مکانی تانسور خروجی به الگوریتم padding بستگی دارد. ما در حال حاضر فقط از فرمت داده_پیش فرض "NHWC" data_format .

به طور جزئی ، اتساع مورفولوژیکی 2-D در مقیاس خاکستری همبستگی حداکثر (برای سازگاری با conv2d ، ما از فیلترهای غیرمجاز استفاده می کنیم):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Max-pooling حالت خاصی است که فیلتر اندازه آن برابر با اندازه هسته استخر باشد و شامل همه صفرها باشد.

توجه به دوگانگی: اتساع input توسط filter برابر است با نفی فرسایش- -input توسط filter منعکس شده.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, in_height, in_width, depth] .
 • فیلتر: 3-D با شکل [filter_height, filter_width, depth] .
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی. باید باشد: [1, stride_height, stride_width, 1] .
 • نرخ: گام ورودی برای اتساع مورفولوژیکی آتروس - سایپرز ، باشگاه دانش باید باشد: [1, rate_height, rate_width, 1] .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل [batch, out_height, out_width, depth] .

سازندگان و ویرانگران

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

اتساع 2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const