جریان تنسور:: عملیات:: Dilation2D

#include <nn_ops.h>

اتساع مقیاس خاکستری input 4 بعدی و تانسورهای filter 3 بعدی را محاسبه می کند.

خلاصه

تانسور input دارای شکل [batch, in_height, in_width, depth] و تانسور filter دارای شکل [filter_height, filter_width, depth] است، یعنی هر کانال ورودی مستقل از کانال های دیگر با عملکرد ساختاری خاص خود پردازش می شود. تانسور output دارای شکل [batch, out_height, out_width, depth] است. ابعاد فضایی تانسور خروجی به الگوریتم padding بستگی دارد. ما در حال حاضر فقط از «NHWC» data_format پیش‌فرض پشتیبانی می‌کنیم.

در جزئیات، اتساع مورفولوژیکی دوبعدی مقیاس خاکستری حداکثر همبستگی است (برای سازگاری با conv2d ، ما از فیلترهای بدون آینه استفاده می‌کنیم):

output[b, y, x, c] =
  max_{dy, dx} input[b,
           strides[1] * y + rates[1] * dy,
           strides[2] * x + rates[2] * dx,
           c] +
        filter[dy, dx, c]

Max-pooling یک مورد خاص است که فیلتر دارای اندازه ای برابر با اندازه هسته ادغام باشد و تمام صفرها را در خود داشته باشد.

نکته در مورد دوگانگی: اتساع input توسط filter برابر است با نفی فرسایش -input توسط filter منعکس شده.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4 بعدی با شکل [batch, in_height, in_width, depth] .
 • فیلتر: سه بعدی با شکل [filter_height, filter_width, depth] .
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی. باید: [1, stride_height, stride_width, 1] باشد.
 • نرخ ها: گام ورودی برای اتساع مورفولوژیکی آتروز. باید: [1, rate_height, rate_width, 1] باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

برمی گرداند:

 • Output : 4-بعدی با شکل [batch, out_height, out_width, depth] .

سازندگان و ویرانگرها

Dilation2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, const gtl::ArraySlice< int > & rates, StringPiece padding)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Dilation2D

 Dilation2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 const gtl::ArraySlice< int > & rates,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const