جریان تنسور:: عملیات:: DrawBoundingBoxesV2

#include <image_ops.h>

بر روی دسته ای از تصاویر، کادرهای مرزی را رسم کنید.

خلاصه

یک کپی از images را خروجی می‌دهد اما بالای پیکسل‌ها، جعبه‌های مرزی صفر یا بیشتر مشخص‌شده توسط مکان‌های داخل boxes را ترسیم می‌کند. مختصات هر جعبه مرزی در boxes به صورت [y_min, x_min, y_max, x_max] کدگذاری می شود. مختصات جعبه مرزی نسبت به عرض و ارتفاع تصویر زیرین در [0.0, 1.0] شناور هستند.

به عنوان مثال، اگر یک تصویر 100 x 200 پیکسل (ارتفاع x عرض) باشد و کادر مرزی [0.1, 0.2, 0.5, 0.9] باشد، مختصات بالا-چپ و پایین-راست کادر مرزبندی (40, 10) خواهد بود. (40, 10) تا (100, 50) (در مختصات (x,y)).

ممکن است قسمت‌هایی از جعبه مرزی خارج از تصویر بیفتند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, depth] . دسته ای از تصاویر.
  • جعبه‌ها: 3-D با شکل [batch, num_bounding_boxes, 4] حاوی جعبه‌های محدودکننده.
  • رنگ ها: 2 بعدی فهرستی از رنگ‌های RGBA برای چرخه در جعبه‌ها.

برمی گرداند:

  • Output : 4 بعدی با شکلی مشابه images . دسته ای از تصاویر ورودی با کادرهای مرزی که روی تصاویر کشیده شده اند.

سازندگان و ویرانگرها

DrawBoundingBoxesV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input colors)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

DrawBoundingBoxesV2

 DrawBoundingBoxesV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input boxes,
  ::tensorflow::Input colors
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const