از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2

#include <image_ops.h>

جعبه های محدود کننده را روی دسته ای از تصاویر بکشید.

خلاصه

یک کپی از images می کند اما در بالای پیکسل ها جعبه های صفر یا بیشتر محدود کننده مشخص شده توسط مکان های موجود در boxes ترسیم می کند. مختصات هر جعبه محدود در boxes ها به صورت [y_min, x_min, y_max, x_max] . مختصات جعبه محدود به نسبت عرض و ارتفاع تصویر زیر در [0.0, 1.0] شناور است.

به عنوان مثال ، اگر یک تصویر 100 200 200 پیکسل (ارتفاع width عرض) و جعبه محدود کننده [0.1, 0.2, 0.5, 0.9] ، مختصات بالا سمت چپ و پایین سمت راست جعبه محدود کننده (40, 10) تا (100, 50) (در (x ، y) مختصات).

قسمتهایی از جعبه اتصال ممکن است در خارج از تصویر قرار داشته باشد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • تصاویر: 4-D با شکل [batch, height, width, depth] . دسته ای از تصاویر.
  • جعبه ها: 3-D با شکل [batch, num_bounding_boxes, 4] حاوی جعبه های محدود کننده.
  • رنگ ها: 2-D. لیستی از رنگ های RGBA برای چرخاندن جعبه ها.

بازده:

  • Output : 4 بعدی با همان شکل images . دسته ای از تصاویر ورودی با جعبه های مرزی که روی تصاویر کشیده شده اند.

سازندگان و ویرانگران

DrawBoundingBoxesV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input colors)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

DrawBoundingBoxesV2

 DrawBoundingBoxesV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input boxes,
  ::tensorflow::Input colors
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const