جریان تنسور:: عملیات:: DynamicStitch

#include <data_flow_ops.h>

مقادیر تانسورهای data را در یک تانسور منفرد قرار دهید.

خلاصه

یک تانسور ادغام شده به گونه ای می سازد که

  merged[indices[m][i, ..., j], ...] = data[m][i, ..., j, ...]

به عنوان مثال، اگر هر indices[m] اسکالر یا برداری باشد، داریم

  # Scalar indices:
  merged[indices[m], ...] = data[m][...]

  # Vector indices:
  merged[indices[m][i], ...] = data[m][i, ...]

هر data[i].shape باید با indices[i].shape شروع شود و بقیه data[i].shape باید wrt i ثابت باشد. یعنی باید data[i].shape = indices[i].shape + constant داشته باشیم. بر حسب این constant ، شکل خروجی

merged.shape = [max(indices)] + constant
است

مقادیر به ترتیب ادغام می شوند، بنابراین اگر یک شاخص در هر دو indices[m][i] و indices[n][j] برای (m,i) < (n,j) ظاهر شود data[n][j] در نتیجه ادغام شده ظاهر می شود. اگر به این ضمانت نیاز ندارید، ParallelDynamicStitch ممکن است در برخی از دستگاه ها عملکرد بهتری داشته باشد.

مثلا:

  indices[0] = 6
  indices[1] = [4, 1]
  indices[2] = [[5, 2], [0, 3]]
  data[0] = [61, 62]
  data[1] = [[41, 42], [11, 12]]
  data[2] = [[[51, 52], [21, 22]], [[1, 2], [31, 32]]]
  merged = [[1, 2], [11, 12], [21, 22], [31, 32], [41, 42],
       [51, 52], [61, 62]]

این روش می تواند برای ادغام پارتیشن های ایجاد شده توسط dynamic_partition همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است استفاده شود:

  # Apply function (increments x_i) on elements for which a certain condition
  # apply (x_i != -1 in this example).
  x=tf.constant([0.1, -1., 5.2, 4.3, -1., 7.4])
  condition_mask=tf.not_equal(x,tf.constant(-1.))
  partitioned_data = tf.dynamic_partition(
    x, tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  partitioned_data[1] = partitioned_data[1] + 1.0
  condition_indices = tf.dynamic_partition(
    tf.range(tf.shape(x)[0]), tf.cast(condition_mask, tf.int32) , 2)
  x = tf.dynamic_stitch(condition_indices, partitioned_data)
  # Here x=[1.1, -1., 6.2, 5.3, -1, 8.4], the -1. values remain
  # unchanged.

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور ادغام شده.

سازندگان و ویرانگرها

DynamicStitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList data)

صفات عمومی

merged
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

ادغام شد

::tensorflow::Output merged

عمل

Operation operation

توابع عمومی

DynamicStitch

 DynamicStitch(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList data
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const