از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: الو

#include <nn_ops.h>

محاسبه خطی نمایی: exp(features) - 1 اگر <0 ، در غیر این صورت features .

خلاصه

مشاهده سریع و دقیق یادگیری عمیق شبکه توسط واحدهای خطی نمایی (ELU)

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور فعال سازی ها.

سازندگان و ویرانگران

Elu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

صفات عمومی

activations
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

الو

 Elu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const