از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality

#include <image_ops.h>

JPEG تصویر ورودی را با کیفیت فشرده سازی ارائه شده رمزگذاری می کند.

خلاصه

image 3-D uint8 است تانسور شکل [height, width, channels] . quality یک مقدار کیفیت فشرده سازی jpeg int32 بین 0 تا 100 است.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • images: تصاویر برای تنظیم. حداقل 3-D.
  • quality: کیفیت int برای رمزگذاری در.

بازده:

  • Output : 0-D تصویر رمزگذاری شده با JPEG.

سازندگان و ویرانگران

EncodeJpegVariableQuality (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input quality)

صفات عمومی

contents
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

EncodeJpegVariableQuality

 EncodeJpegVariableQuality(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input quality
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const