جریان تنسور:: عملیات:: EncodeJpegVariableQuality

#include <image_ops.h>

تصویر ورودی کد JPEG با کیفیت فشرده سازی ارائه شده.

خلاصه

image یک تانسور 3 بعدی uint8 شکل [height, width, channels] است. quality یک مقدار کیفیت فشرده سازی jpeg int32 بین 0 تا 100 است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: تصاویر برای تنظیم. حداقل سه بعدی
  • کیفیت: یک کیفیت بین‌المللی برای کدگذاری.

برمی گرداند:

  • Output : 0-D تصویر با کد JPEG

سازندگان و ویرانگرها

EncodeJpegVariableQuality (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input quality)

صفات عمومی

contents
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

توابع عمومی

EncodeJpegVariableQuality

 EncodeJpegVariableQuality(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input quality
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const