جریان تنسور:: عملیات:: اطمینان از شکل

#include <array_ops.h>

اطمینان حاصل می کند که شکل تانسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.

خلاصه

اگر شکل تانسور ورودی با شکل مشخص شده مطابقت نداشته باشد، خطا ایجاد می کند. در غیر این صورت تانسور ورودی را برمی گرداند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: تانسوری که شکل آن باید تایید شود.
  • شکل: شکل مورد انتظار (احتمالاً تا حدی مشخص شده) تانسور ورودی.

برمی گرداند:

  • Output : تانسوری با شکل و محتویات مشابه با تانسور یا مقدار ورودی.

سازندگان و ویرانگرها

EnsureShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

اطمینان از شکل

 EnsureShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const