از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اطمینان حاصل کنید

#include <array_ops.h>

اطمینان حاصل می کند که شکل تنسور با شکل مورد انتظار مطابقت دارد.

خلاصه

اگر شکل تنسور ورودی با شکل مشخص مطابقت نداشته باشد خطایی را ایجاد می کند. در غیر این صورت سنسور ورودی را برمی گرداند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: تنسوری که شکل آن تأیید می شود.
  • shape: شکل مورد انتظار (احتمالاً تا حدی مشخص شده) تانسور ورودی.

بازده:

  • Output : تنسوری با همان شکل و محتوای مشابه سنسور یا مقدار ورودی.

سازندگان و ویرانگران

EnsureShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

اطمینان حاصل کنید

 EnsureShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const