از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: انقضا

#include <math_ops.h>

نماد x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

\(y = e^x\).

این تابع نمایی هر عنصر در سنسور ورودی را محاسبه می کند. یعنی exp(x) یا e^(x) ، جایی که x تانسور ورودی است. e نشان دهنده تعداد اولر است و تقریباً برابر با 2.718281 است. خروجی برای هر ورودی واقعی مثبت است.

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

برای اعداد مختلط ، مقدار نمایی به شرح زیر محاسبه می شود:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

بیایید شماره پیچیده 1 + 1j را به عنوان مثال در نظر بگیریم. e ^ 1 * (cos 1 + i sin 1) = 2.718281828284590 * (0.54030230586 + 0.8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

انقضا

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const