جریان تنسور:: عملیات:: انقضا

#include <math_ops.h>

نمایی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

\(y = e^x\).

این تابع نمایی هر عنصر در تانسور ورودی را محاسبه می کند. یعنی exp(x) یا e^(x) که x تانسور ورودی است. e نشان دهنده عدد اویلر است و تقریباً برابر با 2.718281 است. خروجی برای هر ورودی واقعی مثبت است.

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

برای اعداد مختلط، مقدار نمایی به صورت زیر محاسبه می شود:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

بیایید عدد مختلط 1+1j را به عنوان مثال در نظر بگیریم. e^1 * (cos 1 + i sin 1) = 2.7182818284590 * (0.54030230586+0.8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

انقضا

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const