جریان تنسور:: عملیات:: Expm1

#include <math_ops.h>

exp(x) - 1 عنصر را محاسبه می کند.

خلاصه

یعنی exp(x) - 1 یا e^(x) - 1 که x تانسور ورودی است. e نشان دهنده عدد اویلر است و تقریباً برابر با 2.718281 است.

  x = tf.constant(2.0)
  tf.math.expm1(x) ==> 6.389056

  x = tf.constant([2.0, 8.0])
  tf.math.expm1(x) ==> array([6.389056, 2979.958], dtype=float32)

  x = tf.constant(1 + 1j)
  tf.math.expm1(x) ==> (0.46869393991588515+2.2873552871788423j)
  

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Expm1 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

Expm1

 Expm1(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const