از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ExtractVolumePatches

#include <array_ops.h>

patches از input استخراج کرده و در بعد خروجی "عمق" قرار دهید.

خلاصه

پسوند سه بعدی extract_image_patches .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 5-D تانسور با شکل [batch, in_planes, in_rows, in_cols, depth] .
 • ksizes: اندازه پنجره کشویی برای هر بعد input .
 • گامها: طول 1-D 5. فاصله مراکز دو وصله متوالی در input . باید این باشد: [1, stride_planes, stride_rows, stride_cols, 1] .
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های مربوط به اندازه را به صورت زیر مشخص می کنیم:

   ksizes = [1, ksize_planes, ksize_rows, ksize_cols, 1]
   strides = [1, stride_planes, strides_rows, strides_cols, 1]

بازده:

 • Output : تانسور 5 بعدی با شکل [batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth] حاوی وصله هایی با اندازه ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth بردار در بعد "عمق". توجه داشته باشید که out_planes ، out_rows و out_cols ابعاد وصله های خروجی هستند.

سازندگان و ویرانگران

ExtractVolumePatches (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksizes, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

صفات عمومی

operation
patches

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

وصله ها

::tensorflow::Output patches

کارکردهای عمومی

ExtractVolumePatches

 ExtractVolumePatches(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksizes,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const