از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: پر کنید

#include <array_ops.h>

یک سنسور پر از مقدار اسکالر ایجاد می کند.

خلاصه

این عملیات یک تانسور از شکل ایجاد dims و آن را پر می کند با value .

مثلا:

# Output tensor has shape [2, 3].
fill([2, 3], 9) ==> [[9, 9, 9]
           [9, 9, 9]]

tf.fill متفاوت از tf.constant در چند راه:

 • tf.fill فقط از محتوای اسکالر پشتیبانی می کند ، در حالی که tf.constant از مقادیر تنسور پشتیبانی می کند.
 • tf.fill در نمودار محاسبه Op ایجاد می کند که مقدار واقعی Tensor را در زمان اجرا می سازد. این در تضاد با tf.constant که کل تنسور را با گره Const در نمودار tf.constant می کند.
 • از آنجا که tf.fill هنگام اجرای نمودار ارزیابی می کند ، برخلاف tf.constant ، از اشکال پویا بر اساس سایر سنسورهای زمان اجرا پشتیبانی می tf.constant .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • کاهش می یابد: 1-D شکل تانسور خروجی را نشان می دهد.
 • مقدار: 0-D (مقیاسی). مقدار برای پر کردن سنسور برگشتی.

(numpy) معادل np.full

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Fill (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input dims, :: tensorflow::Input value)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

پر کنید

 Fill(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input dims,
 ::tensorflow::Input value
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const