جریان تنسور:: عملیات:: پر کنید

#include <array_ops.h>

یک تانسور پر از یک مقدار اسکالر ایجاد می کند.

خلاصه

این عملیات یک تانسور از dims شکل ایجاد می کند و آن را با value پر می کند.

مثلا:

# Output tensor has shape [2, 3].
fill([2, 3], 9) ==> [[9, 9, 9]
           [9, 9, 9]]

tf.fill از چند جهت با tf.constant متفاوت است:

 • tf.fill فقط از محتویات اسکالر پشتیبانی می کند، در حالی که tf.constant از مقادیر Tensor پشتیبانی می کند.
 • tf.fill یک Op در نمودار محاسباتی ایجاد می کند که مقدار واقعی Tensor را در زمان اجرا می سازد. این برخلاف tf.constant است که کل Tensor را با گره Const در نمودار جاسازی می کند.
 • از آنجایی که tf.fill در زمان اجرا گراف ارزیابی می کند، برخلاف tf.constant از اشکال پویا بر اساس سایر تانسورهای زمان اجرا پشتیبانی می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • کم نور: 1-D. شکل تانسور خروجی را نشان می دهد.
 • مقدار: 0-D (اسکالر). مقدار برای پر کردن تانسور برگشتی.

(numpy) معادل np.full

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Fill (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input dims, :: tensorflow::Input value)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

پر کنید

 Fill(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input dims,
 ::tensorflow::Input value
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const