جریان تنسور:: عملیات:: FixedLengthRecordReader

#include <io_ops.h>

خواننده ای که رکوردهای با طول ثابت را از یک فایل خروجی می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • record_bytes: تعداد بایت های موجود در رکورد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • header_bytes: تعداد بایت ها در هدر، به طور پیش فرض 0 است.
 • footer_bytes: تعداد بایت ها در فوتر، به طور پیش فرض 0 است.
 • hop_bytes: تعداد بایت هایی که قبل از هر خواندن باید پرش کنید. پیش فرض 0 به معنای استفاده از record_bytes است.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این خواننده در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این خواننده در سطل داده شده با این shared_name نامگذاری می شود. در غیر این صورت، به جای آن از نام گره استفاده می شود.
 • encoding: نوع رمزگذاری برای فایل. در حال حاضر ZLIB و GZIP پشتیبانی می شوند. پیش‌فرض هیچکدام.

برمی گرداند:

 • Output : دسته ای برای ارجاع به Reader.

سازندگان و ویرانگرها

FixedLengthRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, int64 record_bytes)
FixedLengthRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, int64 record_bytes, const FixedLengthRecordReader::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
reader_handle

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
Encoding (StringPiece x)
FooterBytes (int64 x)
HeaderBytes (int64 x)
HopBytes (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FixedLengthRecordReader:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FixedLengthRecordReader .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خواننده_دسته

::tensorflow::Output reader_handle

توابع عمومی

FixedLengthRecordReader

 FixedLengthRecordReader(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 int64 record_bytes
)

FixedLengthRecordReader

 FixedLengthRecordReader(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 int64 record_bytes,
 const FixedLengthRecordReader::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

رمزگذاری

Attrs Encoding(
 StringPiece x
)

FooterBytes

Attrs FooterBytes(
 int64 x
)

HeaderBytes

Attrs HeaderBytes(
 int64 x
)

HopBytes

Attrs HopBytes(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)