جریان تنسور:: عملیات:: کف

#include <math_ops.h>

بزرگترین عدد صحیح از نظر عنصر را که بزرگتر از x نباشد برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Floor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

کف

 Floor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const