جریان تنسور:: عملیات:: جمع آوری کنید

#include <array_ops.h>

برش ها را از params در یک تانسور با شکل مشخص شده توسط indices جمع آوری کنید .

خلاصه

indices یک تانسور عدد صحیح K بعدی است که بهترین تانسور (K-1)-بعدی از شاخص ها به params است، که در آن هر عنصر تکه ای از params را تعریف می کند:

output[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = params[indices[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

در حالی که در indices tf.gather برش‌ها را در بعد axis params تعریف می‌کند، در tf.gather_nd ، indices برش‌ها را در اولین ابعاد N params تعریف می‌کنند، جایی که N = indices.shape[-1] .

آخرین بعد indices حداکثر می تواند رتبه params باشد:

indices.shape[-1] <= params.rank

آخرین بعد indices مربوط به عناصر (if indices.shape[-1] == params.rank ) یا برش‌هایی (if indices.shape[-1] < params.rank ) در امتداد ابعاد indices.shape[-1] params است. . تانسور خروجی دارای شکل

indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]
است

توجه داشته باشید که در CPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، یک خطا برگردانده می شود. در GPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، 0 در مقدار خروجی مربوطه ذخیره می شود.

چند نمونه در زیر.

نمایه سازی ساده در یک ماتریس:

  indices = [[0, 0], [1, 1]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = ['a', 'd']

برش نمایه سازی در یک ماتریس:

  indices = [[1], [0]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]

نمایه سازی در یک تانسور 3:

  indices = [[1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[0, 1], [1, 0]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]

  indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = ['b0', 'b1']

فهرست بندی دسته ای در یک ماتریس:

  indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['a'], ['b']]

فهرست بندی برش دسته ای در یک ماتریس:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]

نمایه سازی دسته بندی شده در یک تانسور 3:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
       [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]

  indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
       [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]

همچنین tf.gather و tf.batch_gather ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • پارامترها: تانسوری که از آن مقادیر جمع آوری می شود.
 • شاخص ها: تانسور شاخص.

برمی گرداند:

 • Output : مقادیر params جمع‌آوری‌شده از شاخص‌های داده‌شده توسط indices ، با شکل indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:] .

سازندگان و ویرانگرها

GatherNd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

جمع آوری کنید

 GatherNd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const