جریان تنسور:: عملیات:: GetSessionHandleV2

#include <data_flow_ops.h>

تانسور ورودی را در وضعیت جلسه جاری ذخیره کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • مقدار: تانسوری که باید ذخیره شود.

برمی‌گرداند:

  • Output : دسته تانسور ذخیره شده در حالت جلسه، که به عنوان یک شی ResourceHandle نشان داده می شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

GetSessionHandleV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

GetSessionHandleV2

 GetSessionHandleV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const