از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: GetSessionHandleV2

#include <data_flow_ops.h>

سنسور ورودی را در حالت جلسه فعلی ذخیره کنید.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • مقدار: تنسوری که باید ذخیره شود.

بازده:

  • Output : دسته مربوط به تانسور ذخیره شده در حالت جلسه ، که به عنوان یک شی ResourceHandle نمایش داده می شود.

سازندگان و ویرانگران

GetSessionHandleV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

صفات عمومی

handle
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

GetSessionHandleV2

 GetSessionHandleV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const