جریان تنسور:: عملیات:: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته تانسور ذخیره شده در حالت نشست.
  • dtype: نوع مقدار خروجی.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور برای دسته داده شده.

سازندگان و ویرانگرها

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
value

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش

::tensorflow::Output value

توابع عمومی

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const