از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

مقدار تانسور مشخص شده توسط دسته آن را بدست آورید.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته مربوط به تنسور ذخیره شده در حالت جلسه.
  • dtype: نوع مقدار خروجی است.

بازده:

  • Output : سنسور دسته داده شده.

سازندگان و ویرانگران

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

صفات عمومی

operation
value

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مقدار

::tensorflow::Output value

کارکردهای عمومی

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const