جریان تنسور:: عملیات:: تضمین Const

#include <array_ops.h>

به زمان اجرای TF تضمین می دهد که تانسور ورودی ثابت است.

خلاصه

سپس زمان اجرا برای بهینه سازی بر اساس آن رایگان است.

فقط تانسورهای مقدار تایپ شده را به عنوان ورودی می پذیرد و دسته های متغیر منبع را به عنوان ورودی رد می کند.

تانسور ورودی را بدون تغییر برمی گرداند.

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

GuaranteeConst (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

تضمین Const

 GuaranteeConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const