از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ضمانت

#include <array_ops.h>

به زمان اجرا TF تضمینی می دهد که تانسور ورودی ثابت است.

خلاصه

سپس زمان اجرا برای انجام بهینه سازی بر اساس این برنامه رایگان است.

فقط سنسورهای تایپ شده با مقدار را به عنوان ورودی می پذیرد و دسته های متغیر منبع را به عنوان ورودی رد می کند.

بدون تغییر سنسور ورودی را برمی گرداند.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

GuaranteeConst (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

ضمانت

 GuaranteeConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const