جریان تنسور:: عملیات:: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

یک یا چند تصویر را از HSV به RGB تبدیل کنید.

خلاصه

یک تانسور هم شکل با تانسور images ، حاوی مقدار RGB پیکسل ها را خروجی می دهد. خروجی تنها زمانی به خوبی تعریف می شود که مقدار در images در [0,1] باشد.

برای توضیح رمزگذاری HSV به rgb_to_hsv مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: رتبه 1 بعدی یا بالاتر. داده های HSV برای تبدیل. ابعاد آخر باید سایز 3 باشد.

برمی‌گرداند:

  • Output : images تبدیل شده به RGB.

سازندگان و تخریب کنندگان

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const