tensorflow :: ops :: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

یک یا چند تصویر را از HSV به RGB تبدیل کنید.

خلاصه

یک تانسور با همان شکل تانسور images ، حاوی مقدار RGB پیکسل ها را تولید می کند. خروجی فقط در صورتی مشخص می شود که مقدار images در [0,1] باشد.

برای شرح رمزگذاری HSV به rgb_to_hsv مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • تصاویر: رتبه 1-D یا بالاتر. داده های HSV برای تبدیل. آخرین ابعاد باید اندازه 3 باشد.

بازده:

  • Output : images به RGB تبدیل می شوند.

سازندگان و ویرانگران

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const