جریان تنسور:: عملیات:: خلاصه هیستوگرام

#include <logging_ops.h>

یک بافر پروتکل Summary با یک هیستوگرام خروجی می دهد.

خلاصه

«خلاصه» تولید شده دارای یک مقدار خلاصه حاوی یک هیستوگرام برای values است.

اگر مقداری محدود نباشد، این عملیات یک خطای InvalidArgument را گزارش می‌کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • برچسب: اسکالر. برچسبی برای استفاده از Summary.Value .
  • مقادیر: هر شکل مقادیر مورد استفاده برای ساخت هیستوگرام

برمی‌گرداند:

  • Output : اسکالر بافر پروتکل Summary سریال.

سازندگان و ویرانگرها

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

صفات عمومی

operation
summary

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

توابع عمومی

خلاصه هیستوگرام

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const