از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: هیستوگرام خلاصه

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با هیستوگرام تولید می کند.

خلاصه

`خلاصه` تولید شده دارای یک مقدار خلاصه است که شامل هیستوگرام values .

اگر هر مقداری محدود نیست ، این op یک خطای InvalidArgument گزارش می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • برچسب: اسکالر. برچسب برای استفاده برای Summary.Value . ارزش
  • مقادیر: هر شکلی. مقادیری که برای ساخت هیستوگرام استفاده می شود.

بازده:

  • Output : اسکالر. بافر پروتکل Summary سریال

سازندگان و ویرانگران

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

صفات عمومی

operation
summary

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

کارکردهای عمومی

هیستوگرام خلاصه

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const