جریان تنسور:: عملیات:: هویت

#include <array_ops.h>

یک تانسور با شکل و محتویات مشابه تانسور یا مقدار ورودی را برگردانید.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

Identity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

هویت

 Identity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const