جریان تنسور:: عملیات:: InplaceSub

#include <array_ops.h>

v به ردیف های مشخصی از x کم می کند.

خلاصه

y = x را محاسبه می کند. y[i، :] -= v; بازگشت y.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • x: یک Tensor از نوع T.
  • i: یک بردار. شاخص ها در سمت چپ ترین بعد x .
  • v: یک Tensor از نوع T. ابعادی مشابه x به جز بعد اول که باید با اندازه i برابر باشد.

برمی گرداند:

  • Output : Tensor از نوع T. نام مستعار x . اگر موارد تکراری در i وجود داشته باشد، محتوای y تعریف نشده است.

سازندگان و ویرانگرها

InplaceSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

InplaceSub

 InplaceSub(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const