از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: InplaceSub

#include <array_ops.h>

v را در ردیف های مشخص شده x .

خلاصه

y = x را محاسبه می کند y [من ،:] - = v ؛ بازگشت y

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • x: یک Tensor از نوع T
  • i: بردار. به سمت چپ ترین بعد x .
  • v: یک Tensor از نوع T. همان اندازه x به جز بعد اول ، که باید همان اندازه i باشد.

بازده:

  • Output : یک Tensor از نوع T. نام مستعار x . اگر نسخه های تکراری در i وجود داشته باشد ، محتوای y تعریف نمی شود.

سازندگان و ویرانگران

InplaceSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

InplaceSub

 InplaceSub(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const