جریان تنسور:: عملیات:: InplaceUpdate

#include <array_ops.h>

سطرهای مشخص شده را با مقادیر v به روز می کند.

خلاصه

x[i, :] = v; return x .

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • x: تانسوری از نوع T
  • i: یک بردار. شاخص ها در سمت چپ ترین بعد x .
  • v: یک Tensor از نوع T. ابعادی مشابه x به جز بعد اول که باید با اندازه i برابر باشد.

برمی گرداند:

  • Output : Tensor از نوع T. نام مستعار x . اگر موارد تکراری در i وجود داشته باشد، محتوای y تعریف نشده است.

سازندگان و تخریب کنندگان

InplaceUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

InplaceUpdate

 InplaceUpdate(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const