جریان تنسور:: عملیات:: InvertPermutation

#include <array_ops.h>

جایگشت معکوس یک تانسور را محاسبه می کند.

خلاصه

این عملیات معکوس جایگشت شاخص را محاسبه می کند. یک تانسور عدد صحیح 1 بعدی x می گیرد که نمایانگر شاخص های یک آرایه مبتنی بر صفر است و هر مقدار را با موقعیت شاخص خود عوض می کند. به عبارت دیگر، برای یک تانسور خروجی y و یک تانسور ورودی x ، این عملیات موارد زیر را محاسبه می کند:

y[x[i]] = i for i in [0, 1, ..., len(x) - 1]

مقادیر باید شامل 0 باشند. هیچ مقدار تکراری یا مقادیر منفی وجود ندارد.

مثلا:

# tensor `x` is [3, 4, 0, 2, 1]
invert_permutation(x) ==> [2, 4, 3, 0, 1]

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • x: 1-D.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

InvertPermutation (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

InvertPermutation

 InvertPermutation(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const