جریان تنسور:: عملیات:: L2 Loss

#include <nn_ops.h>

از دست دادن L2.

خلاصه

نیمی از هنجار L2 یک تانسور را بدون sqrt محاسبه می کند:

output = sum(t ** 2) / 2

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • t: معمولاً 2 بعدی است، اما ممکن است هر ابعادی داشته باشد.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

L2Loss (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

L2 Loss

 L2Loss(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const