جریان تنسور:: عملیات:: LinSpace

#include <math_ops.h>

مقادیر را در یک بازه تولید می کند.

خلاصه

دنباله ای از مقادیر num با فواصل مساوی از start تولید می شود. اگر num > 1 باشد , مقادیر موجود در دنباله با stop - start / num - 1 افزایش می یابد , به طوری که آخرین مورد دقیقاً stop است .

مثلا:

tf.linspace(10.0, 12.0, 3, name="linspace") => [ 10.0 11.0 12.0]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • شروع: تانسور 0-D. اولین ورودی در محدوده
 • توقف: تانسور 0-D. آخرین ورودی در محدوده
 • تعداد: تانسور 0-D. تعداد مقادیر برای تولید

برمی‌گرداند:

 • Output : 1-D. مقادیر تولید شده

سازندگان و تخریب کنندگان

LinSpace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input stop, :: tensorflow::Input num)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

LinSpace

 LinSpace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input start,
 ::tensorflow::Input stop,
 ::tensorflow::Input num
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const