جریان تنسور:: عملیات:: MapIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Op تعداد عناصر ناقص را در ظرف زیرین برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور اندازه.

سازندگان و ویرانگرها

MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapIncompleteSize::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
size

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MapIncompleteSize:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MapIncompleteSize .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

توابع عمومی

MapIncompleteSize

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

MapIncompleteSize

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
  int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)