جریان تنسور:: عملیات:: اندازه ی نقشه

#include <data_flow_ops.h>

Op تعداد عناصر موجود در ظرف زیرین را برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

  • Output : تانسور اندازه.

سازندگان و تخریب کنندگان

MapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapSize::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
size

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MapSize:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MapSize .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

توابع عمومی

اندازه ی نقشه

 MapSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

اندازه ی نقشه

 MapSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapSize::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
  int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)