جریان تنسور:: عملیات:: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

مجموعه ای از فایل های مطابق با یک یا چند الگوی glob را برمی گرداند.

خلاصه

توجه داشته باشید که این روال فقط از کاراکترهای عام در قسمت نام اصلی الگو پشتیبانی می کند، نه در بخش دایرکتوری. همچنین توجه داشته باشید که ترتیب نام فایل‌های بازگشتی قطعی است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • الگو: الگو(های) حروف عام پوسته. اسکالر یا بردار رشته ای از نوع.

برمی گرداند:

  • Output : برداری از نام فایل های منطبق.

سازندگان و تخریب کنندگان

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

صفات عمومی

filenames
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

نام فایل ها

::tensorflow::Output filenames

عمل

Operation operation

توابع عمومی

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const