tensorflow :: ops :: MatchingFiles

#include <io_ops.h>

مجموعه پرونده های مطابق با یک یا چند الگوی glob را برمی گرداند.

خلاصه

توجه داشته باشید که این روال فقط از نویسه های wildcard در قسمت نام اصلی الگو پشتیبانی می کند ، نه در قسمت فهرست. همچنین توجه داشته باشید که ترتیب نام پرونده ها بازگشتی تعیین کننده است.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • pattern: الگوی کارتهای وحشی پوسته. مقیاس دار یا بردار از نوع رشته.

بازده:

  • Output : برداری از نام پرونده های منطبق.

سازندگان و ویرانگران

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

صفات عمومی

filenames
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

نام پرونده ها

::tensorflow::Output filenames

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

MatchingFiles

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const