از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MatrixBandPart

#include <array_ops.h>

تنظیم تنسور در خارج از باند مرکزی در هر مادریس داخلی.

خلاصه

به صفر

قسمت band به شرح زیر محاسبه می شود: فرض کنید input دارای ابعاد k باشد [I, J, K, ..., M, N] ، سپس خروجی یک تانسور با همان شکل است که در آن

band[i, j, k, ..., m, n] = in_band(m, n) * input[i, j, k, ..., m, n] .

عملکرد نشانگر

in_band(m, n) = (num_lower < 0 || (mn) <= num_lower)) && (num_upper < 0 || (nm) <= num_upper) .

مثلا:

# if 'input' is [[ 0, 1, 2, 3]
         [-1, 0, 1, 2]
         [-2, -1, 0, 1]
         [-3, -2, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 1, -1) ==> [[ 0, 1, 2, 3]
                    [-1, 0, 1, 2]
                    [ 0, -1, 0, 1]
                    [ 0, 0, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 2, 1) ==> [[ 0, 1, 0, 0]
                   [-1, 0, 1, 0]
                   [-2, -1, 0, 1]
                   [ 0, -2, -1, 0]]

موارد خاص مفید:

 tf.matrix_band_part(input, 0, -1) ==> Upper triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, -1, 0) ==> Lower triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, 0, 0) ==> Diagonal.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: رتبه k تنسور.
 • num_lower: تانسور 0-D. تعداد زیر موربها برای نگهداری در صورت منفی ، کل مثلث پایین را نگه دارید.
 • num_upper: تانسور 0-D. تعداد فوق العاده مورب ها برای نگهداری. در صورت منفی ، کل مثلث بالایی را نگه دارید.

بازده:

 • Output : رتبه بندی k tensor با همان شکل ورودی. تانسور باند استخراج شده.

سازندگان و ویرانگران

MatrixBandPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input num_lower, :: tensorflow::Input num_upper)

صفات عمومی

band
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

باند

::tensorflow::Output band

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

MatrixBandPart

 MatrixBandPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input num_lower,
 ::tensorflow::Input num_upper
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const