جریان تنسور:: عملیات:: MatrixBandPart

#include <array_ops.h>

یک تانسور را کپی کنید که همه چیز خارج از نوار مرکزی را در درونی ترین ماتریس تنظیم می کند.

خلاصه

به صفر

بخش band به صورت زیر محاسبه می شود: فرض کنید input k ابعاد دارد [I, J, K, ..., M, N] ، سپس خروجی یک تانسور با همان شکل است که در آن

band[i, j, k, ..., m, n] = in_band(m, n) * input[i, j, k, ..., m, n] .

تابع نشانگر

in_band(m, n) = (num_lower < 0 || (mn) <= num_lower)) && (num_upper < 0 || (nm) <= num_upper) .

مثلا:

# if 'input' is [[ 0, 1, 2, 3]
         [-1, 0, 1, 2]
         [-2, -1, 0, 1]
         [-3, -2, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 1, -1) ==> [[ 0, 1, 2, 3]
                    [-1, 0, 1, 2]
                    [ 0, -1, 0, 1]
                    [ 0, 0, -1, 0]],

tf.matrix_band_part(input, 2, 1) ==> [[ 0, 1, 0, 0]
                   [-1, 0, 1, 0]
                   [-2, -1, 0, 1]
                   [ 0, -2, -1, 0]]

موارد خاص مفید:

 tf.matrix_band_part(input, 0, -1) ==> Upper triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, -1, 0) ==> Lower triangular part.
 tf.matrix_band_part(input, 0, 0) ==> Diagonal.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: تانسور رتبه k .
 • num_lower: تانسور 0-D. تعداد قطرهای فرعی برای حفظ. اگر منفی بود، کل مثلث پایینی را نگه دارید.
 • num_upper: تانسور 0-D. تعداد superdiagonals برای نگه داشتن. اگر منفی بود، کل مثلث بالایی را نگه دارید.

برمی‌گرداند:

 • Output : رتبه k تانسور به همان شکل ورودی. تانسور نواری استخراج شده

سازندگان و تخریب کنندگان

MatrixBandPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input num_lower, :: tensorflow::Input num_upper)

صفات عمومی

band
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

باند

::tensorflow::Output band

عمل

Operation operation

توابع عمومی

MatrixBandPart

 MatrixBandPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input num_lower,
 ::tensorflow::Input num_upper
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const