از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPartV2

#include <array_ops.h>

قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.

خلاصه

یک تنسور با مورب های k[0] -th به k[1] -th input دسته ای برمی گرداند.

فرض کنید input دارای ابعاد r [I, J, ..., L, M, N] باشد. بگذارید max_diag_len حداکثر طول در بین تمام max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0)) استخراج شده باشد ، max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0)) اجازه دهید num_diags تعداد num_diags به استخراج ، num_diags = k[1] - k[0] + 1 .

اگر num_diags == 1 ، num_diags == 1 خروجی از درجه r - 1 با شکل [I, J, ..., L, max_diag_len] و مقادیر است:

diagonal[i, j, ..., l, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; when 0 <= n-y < M and 0 <= n-x < N,
  0               ; otherwise.
که y = max(-k[1], 0) ، x = max(k[1], 0) .

در غیر این صورت ، [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] خروجی دارای درجه r با ابعاد [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] با مقادیر است:

diagonal[i, j, ..., l, m, n]
 = input[i, j, ..., l, n+y, n+x] ; when 0 <= n-y < M and 0 <= n-x < N,
  0               ; otherwise.
که d = k[1] - m ، y = max(-d, 0) و x = max(d, 0) .

ورودی باید حداقل یک ماتریس باشد.

مثلا:

input = np.array([[[1, 2, 3, 4], # Input shape: (2, 3, 4)
          [5, 6, 7, 8],
          [9, 8, 7, 6]],
         [[5, 4, 3, 2],
          [1, 2, 3, 4],
          [5, 6, 7, 8]]])

# A main diagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 6, 7], # Output shape: (2, 3)
                [5, 2, 7]]

# A superdiagonal from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = 1)
 ==> [[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3)
    [4, 3, 8]]

# A tridiagonal band from each batch.
tf.matrix_diag_part(input, k = (-1, 1))
 ==> [[[2, 7, 6], # Output shape: (2, 3, 3)
    [1, 6, 7],
    [5, 8, 0]],
    [[4, 3, 8],
    [5, 2, 7],
    [1, 6, 0]]]

# Padding = 9
tf.matrix_diag_part(input, k = (1, 3), padding = 9)
 ==> [[[4, 9, 9], # Output shape: (2, 3, 3)
    [3, 8, 9],
    [2, 7, 6]],
    [[2, 9, 9],
    [3, 4, 9],
    [4, 3, 8]]]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: رتبه r tensor جایی که r >= 2 .
 • k: جبران (های) مورب مقدار مثبت به معنی superdiagonal است ، 0 به مورب اصلی و مقدار منفی به معنای subiagonals است. k می تواند یک عدد صحیح واحد (برای یک مورب منفرد) یا یک جفت عدد صحیح باشد که انتهای کم و زیاد یک باند ماتریس را مشخص می کند. k[0] نباید بزرگتر از k[1] .
 • padding_value: مقدار پر کردن ناحیه خارج از باند مورب مشخص شده با. پیش فرض 0 است.

بازده:

 • Output : مورب (های) استخراج شده.

سازندگان و ویرانگران

MatrixDiagPartV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input k, :: tensorflow::Input padding_value)

صفات عمومی

diagonal
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

مورب

::tensorflow::Output diagonal

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

MatrixDiagPartV2

 MatrixDiagPartV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input k,
 ::tensorflow::Input padding_value
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const