از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

قسمت مورب دسته ای یک سنسور دسته ای را برمی گرداند.

خلاصه

این عملیات یک تنسور با قسمت diagonal input برمی گرداند. قسمت diagonal به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input دارای ابعاد k باشد [I, J, K, ..., M, N] ، سپس خروجی یک تنسور از درجه k - 1 با ابعاد [I, J, K, ..., min(M, N)] که در آن:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

ورودی باید حداقل یک ماتریس باشد.

مثلا:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: رتبه بندی k tensor که در آن k >= 2 .

بازده:

 • Output : مورب (های) استخراج شده دارای شکل diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] .

سازندگان و ویرانگران

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

diagonal
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

مورب

::tensorflow::Output diagonal

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const