جریان تنسور:: عملیات:: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

قسمت مورب دسته بندی شده یک تانسور دسته ای را برمی گرداند.

خلاصه

این عملیات یک تانسور را با قسمت diagonal input دسته ای برمی گرداند. قسمت diagonal به صورت زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input k ابعاد دارد [I, J, K, ..., M, N] ، سپس خروجی یک تانسور از رتبه k - 1 با ابعاد [I, J, K, ..., min(M, N)] است. [I, J, K, ..., min(M, N)] جایی که:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

ورودی باید حداقل یک ماتریس باشد.

مثلا:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: رتبه k تانسور که در آن k >= 2 .

برمی گرداند:

 • Output : قطر(های) استخراج شده دارای شکل diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] .

سازندگان و ویرانگرها

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

diagonal
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

مورب

::tensorflow::Output diagonal

عمل

Operation operation

توابع عمومی

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const