جریان تنسور:: عملیات:: MatrixDiag

#include <array_ops.h>

یک تانسور مورب دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای داده شده برمی‌گرداند.

خلاصه

با توجه به یک diagonal ، این عملیات یک تانسور با diagonal و هر چیز دیگری که با صفر پر شده است را برمی گرداند. قطر به صورت زیر محاسبه می شود:

فرض کنید diagonal k ابعاد دارد [I, J, K, ..., N] ، سپس خروجی یک تانسور رتبه k+1 با ابعاد [I، J، K، ...، N، N]» است که در آن:

output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n] .

مثلا:

# 'diagonal' is [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

and diagonal.shape = (2, 4)

tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0]
                   [0, 2, 0, 0]
                   [0, 0, 3, 0]
                   [0, 0, 0, 4]],
                  [[5, 0, 0, 0]
                   [0, 6, 0, 0]
                   [0, 0, 7, 0]
                   [0, 0, 0, 8]]]

which has shape (2, 4, 4)

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • مورب: رتبه k ، که در آن k >= 1 .

برمی گرداند:

 • Output : رتبه k+1 ، با output.shape = diagonal.shape + [diagonal.shape[-1]] .

سازندگان و ویرانگرها

MatrixDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MatrixDiag

 MatrixDiag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const