از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiagV2

#include <array_ops.h>

یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input و diagonal ، این عمل یک تنسور با همان شکل و مقادیر input را باز می گرداند ، به جز موربهای مشخص شده در ماتریس های درونی. این مقادیر با diagonal بازنویسی می شوند.

input دارای ابعاد r+1 است [I, J, ..., L, M, N] . وقتی k مقیاسی یا k[0] == k[1] ، diagonal دارای ابعاد r است [I, J, ..., L, max_diag_len] . در غیر این صورت ، ابعاد r+1 [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] . num_diags تعداد num_diags = k[1] - k[0] + 1 ، num_diags = k[1] - k[0] + 1 . max_diag_len طولانی ترین مورب در محدوده است [k[0], k[1]] ، max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))

خروجی یک تنسور از درجه k+1 با ابعاد [I, J, ..., L, M, N] . اگر k مقیاسی یا k[0] == k[1] :

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
  output[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise

در غیر این صورت،

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, k[1]-d, n-max(d, 0)] ; if d_lower <= d <= d_upper
  input[i, j, ..., l, m, n]          ; otherwise
که d = n - m

مثلا:

# The main diagonal.
input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
         [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
                [7, 2, 7, 7],
                [7, 7, 3, 7]],
               [[4, 7, 7, 7],
                [7, 5, 7, 7],
                [7, 7, 6, 7]]]

# A superdiagonal (per batch).
tf.matrix_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 7, 2, 7],
    [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
    [7, 7, 5, 7],
    [7, 7, 7, 6]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[1, 2, 3], # Diagonal shape: (2, 2, 3)
            [4, 5, 0]],
           [[6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
tf.matrix_diag(diagonals, k = (-1, 0))
 ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 7, 7],
    [0, 5, 3, 7]],
    [[6, 7, 7, 7],
    [3, 1, 7, 7],
    [7, 4, 2, 7]]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • input: Rank r+1, where r >= 1.
 • diagonal: Rank r when k is an integer or k[0] == k[1]. Otherwise, it has rank r+1. k >= 1.
 • k: Diagonal offset(s). Positive value means superdiagonal, 0 refers to the main diagonal, and negative value means subdiagonals. k can be a single integer (for a single diagonal) or a pair of integers specifying the low and high ends of a matrix band. k[0] must not be larger than k[1].

Returns:

 • Output: Rank r+1, with output.shape = input.shape.

Constructors and Destructors

MatrixSetDiagV2(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, ::tensorflow::Input diagonal, ::tensorflow::Input k)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MatrixSetDiagV2

 MatrixSetDiagV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input diagonal,
 ::tensorflow::Input k
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const