از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MatrixSetDiag

#include <array_ops.h>

یک سنسور ماتریس دسته ای با مقادیر مورب دسته ای جدید برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input و diagonal ، این عملیات یک تنسور با همان شکل و مقادیر input را باز می گرداند ، به جز مورب اصلی ماتریس های درونی. این مقادیر با diagonal بازنویسی می شوند.

خروجی به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input دارای ابعاد k+1 باشد [I, J, K, ..., M, N] و diagonal دارای ابعاد k است [I, J, K, ..., min(M, N)] . سپس خروجی یک تنسور از درجه k+1 با ابعاد [I, J, K, ..., M, N] که در آن:

  • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] برای m == n .
  • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] برای m != n .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: رتبه k+1 ، جایی که k >= 1 .
  • مورب: رتبه k ، جایی که k >= 1 .

بازده:

  • Output : رتبه k+1 ، با output.shape = input.shape .

سازندگان و ویرانگران

MatrixSetDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input diagonal)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MatrixSetDiag

 MatrixSetDiag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input diagonal
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const