جریان تنسور:: عملیات:: MatrixSetDiag

#include <array_ops.h>

یک تانسور ماتریس دسته‌ای را با مقادیر مورب دسته‌ای جدید برمی‌گرداند.

خلاصه

با توجه به input و diagonal ، این عملیات یک تانسور را با همان شکل و مقادیر input برمی‌گرداند، به جز قطر اصلی درونی‌ترین ماتریس‌ها. اینها توسط مقادیر در diagonal بازنویسی می شوند.

خروجی به صورت زیر محاسبه می شود:

فرض کنید input k+1 ابعاد دارد [I, J, K, ..., M, N] و diagonal دارای k ابعاد [I, J, K, ..., min(M, N)] است. سپس خروجی یک تانسور رتبه k+1 با ابعاد [I, J, K, ..., M, N] است که در آن:

  • output[i, j, k, ..., m, n] = diagonal[i, j, k, ..., n] برای m == n .
  • output[i, j, k, ..., m, n] = input[i, j, k, ..., m, n] برای m != n .

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: رتبه k+1 ، جایی که k >= 1 .
  • مورب: رتبه k ، که در آن k >= 1 .

برمی گرداند:

  • Output : رتبه k+1 با output.shape = input.shape .

سازندگان و ویرانگرها

MatrixSetDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input diagonal)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

MatrixSetDiag

 MatrixSetDiag(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input diagonal
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const