از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MergeSummary

#include <logging_ops.h>

خلاصه ها را ادغام می کند.

خلاصه

این op یک بافر پروتکل "Summary" ایجاد می کند که شامل اتحاد همه مقادیر خلاصه ورودی است.

هنگامی که Op اجرا می شود ، اگر چندین مقدار از خلاصه ها برای ادغام از یک برچسب استفاده کنند ، خطای InvalidArgument را گزارش می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی ها: می تواند به هر شکلی باشد. هر کدام باید حاوی بافرهای پروتکل Summary سریال باشند.

بازده:

  • Output : اسکالر. بافر پروتکل Summary سریال

سازندگان و ویرانگران

MergeSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
summary

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

کارکردهای عمومی

MergeSummary

 MergeSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const