جریان تنسور:: عملیات:: ادغام خلاصه

#include <logging_ops.h>

خلاصه ها را ادغام می کند.

خلاصه

این عملیات یک بافر پروتکل «Summary» ایجاد می‌کند که حاوی اتحاد همه مقادیر در خلاصه‌های ورودی است.

هنگامی که Op اجرا می شود، اگر چندین مقدار در خلاصه ها برای ادغام از یک تگ استفاده کنند، یک خطای InvalidArgument را گزارش می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی ها: می تواند به هر شکلی باشد. هر کدام باید حاوی بافرهای پروتکل Summary شده سریال باشند.

برمی گرداند:

  • Output : اسکالر بافر پروتکل Summary سریال.

سازندگان و تخریب کنندگان

MergeSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
summary

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

توابع عمومی

ادغام خلاصه

 MergeSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const