از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: MirrorPad

#include <array_ops.h>

یک سنسور با مقادیر آینه را لمس می کند.

خلاصه

این عملیات زنان input با ارزش آینه با توجه به paddings شما مشخص است. paddings یک سنسور عدد صحیح با شکل [n, 2] ، جایی که n رتبه input . برای هر بعد D از input ، paddings[D, 0] نشان می دهد که چه مقدار باید قبل از محتوای input در آن بعد اضافه شود ، و paddings[D, 1] نشان می دهد که چند مقدار بعد از محتوای input در آن بعد اضافه شود. هر دو paddings[D, 0] و paddings[D, 1] نباید بیشتر از input.dim_size(D) (یا input.dim_size(D) - 1 ) باشند اگر copy_border درست باشد (به ترتیب نادرست).

اندازه پر شده از هر بعد D از خروجی:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

مثلا:

# 't' is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]].
# 'paddings' is [[1, 1]], [2, 2]].
# 'mode' is SYMMETRIC.
# rank of 't' is 2.
pad(t, paddings) ==> [[2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [2, 1, 1, 2, 3, 3, 2]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]
           [5, 4, 4, 5, 6, 6, 5]]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input: تانسور ورودی که باید پر شود.
 • paddings: یک ماتریس دو ستونی که اندازه های padding را مشخص می کند. تعداد ردیف ها باید همان رتبه input باشد.
 • حالت: یا REFLECT یا SYMMETRIC . در حالت انعکاس ، مناطق پر شده حاشیه را شامل نمی شوند ، در حالی که در حالت متقارن مناطق پر شده حاشیه را شامل می شوند. به عنوان مثال ، اگر input [1, 2, 3] و paddings [0, 2] ، در این صورت خروجی در حالت انعکاس [1, 2, 3, 2, 1] است و [1, 2, 3, 3, 2] در حالت متقارن.

بازده:

 • Output : تانسور پر شده.

سازندگان و ویرانگران

MirrorPad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, StringPiece mode)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MirrorPad

 MirrorPad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 StringPiece mode
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const