جریان تنسور:: عملیات:: بعد از

#include <math_ops.h>

مقدار قابل بازنمایی بعدی x1 را در جهت x2 از نظر عنصر برمی‌گرداند.

خلاصه

این عملیات همان نتیجه C++ std::nextafter را برمی گرداند.

همچنین می تواند یک عدد غیرعادی را برگرداند.

(cpp) معادل تابع C++ std::nextafter.

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

بعد از

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const