از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: بعد

#include <math_ops.h>

مقدار قابل نمایش بعدی x1 در جهت x2 عناصر برمی گرداند.

خلاصه

این عملیات همان نتیجه C ++ std :: nextafter را برمی گرداند.

همچنین می تواند یک عدد غیر عادی را برگرداند.

(cpp) معادل C ++ std :: تابع بعدی.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

بعد

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const