جریان تنسور:: عملیات:: NonMaxSuppressionV3

#include <image_ops.h>

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

خلاصه

هرس کردن جعبه هایی که دارای تقاطع بالای اتحاد (IOU) هستند با جعبه های انتخاب شده قبلی همپوشانی دارند. کادرهای محدود کننده با امتیاز کمتر از score_threshold حذف می شوند. جعبه های مرزی به صورت [y1، x1، y2، x2] عرضه می شوند، که در آن (y1، x1) و (y2، x2) مختصات هر جفت مورب گوشه های جعبه هستند و مختصات را می توان به صورت نرمال ارائه کرد (یعنی خوابیده در فاصله [0، 1]) یا مطلق. توجه داشته باشید که این الگوریتم نسبت به جایی که مبدأ در سیستم مختصات است آگنوستیک است و به طور کلی نسبت به تبدیل‌های متعامد و ترجمه‌های سیستم مختصات تغییر نمی‌کند. بنابراین ترجمه یا بازتاب سیستم مختصات منجر به انتخاب کادرهای مشابه توسط الگوریتم می شود. خروجی این عملیات مجموعه ای از اعداد صحیح است که در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نمایانگر جعبه های انتخاب شده اند. سپس مختصات جعبه مرزی مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation به دست آورد. برای مثال: selected_indices = tf.image.non_max_suppression_v2( کادرها، امتیازات، حداکثر_اندازه_خروجی، iou_threshold، score_threshold) selected_boxes = tf.gather(جعبه ها، شاخص_های انتخاب شده)

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • جعبه‌ها: یک تانسور شناور دو بعدی با شکل [num_boxes, 4] .
 • امتیازها: یک تانسور شناور یک بعدی با شکل [num_boxes] که نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر ردیف از جعبه ها) است.
 • max_output_size: یک تانسور عدد صحیح اسکالر که نشان دهنده حداکثر تعداد کادرهایی است که باید با سرکوب غیر حداکثر انتخاب شوند.
 • iou_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه ای را برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها نسبت به IOU نشان می دهد.
 • score_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه تصمیم گیری برای حذف جعبه ها بر اساس امتیاز را نشان می دهد.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور عدد صحیح یک بعدی به شکل [M] که نمایانگر شاخص های انتخاب شده از تانسور جعبه است، که در آن M <= max_output_size .

سازندگان و تخریب کنندگان

NonMaxSuppressionV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

صفات عمومی

operation
selected_indices

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

انتخاب_شاخص ها

::tensorflow::Output selected_indices

توابع عمومی

NonMaxSuppressionV3

 NonMaxSuppressionV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const