از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression V3

#include <image_ops.h>

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

خلاصه

جعبه های هرس دور که دارای تقاطع بیش از حد اتحادیه (IOU) با جعبه های قبلی انتخاب شده همپوشانی دارند. جعبه های score_threshold با امتیاز کمتر از حد score_threshold حذف می شوند. جعبه های مرزی به عنوان [y1 ، x1 ، y2 ، x2] ارائه می شوند ، جایی که (y1 ، x1) و (y2 ، x2) مختصات هر جفت مورب گوشه جعبه هستند و مختصات را می توان بصورت نرمال تهیه کرد (یعنی دراز کشیدن فاصله [0 ، 1]) یا مطلق. توجه داشته باشید که این الگوریتم در مورد مکانی که مبدا سیستم مختصات است و به طور کلی برای تحولات متعامد و ترجمه سیستم مختصات ، بی نظیر است ؛ بنابراین ترجمه یا بازتاب سیستم مختصات منجر به انتخاب همان جعبه ها توسط الگوریتم می شود. خروجی این عملیات مجموعه ای از نمایه سازی اعداد صحیح در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نشان دهنده جعبه های انتخاب شده است. مختصات جعبه محدود مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation بدست آورد. به عنوان مثال: selected_indices = tf.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • جعبه ها: یک تانسور شناور 2 بعدی به شکل [num_boxes, 4] .
 • امتیازات: یک تانسور شناور شکل 1-D [num_boxes] نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر ردیف جعبه).
 • max_output_size: یک سنسور عدد صحیح مقیاس دار نشان دهنده حداکثر تعداد جعبه هایی است که با سرکوب غیر حداکثر انتخاب می شوند.
 • iou_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه را برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها نسبت به IOU نشان می دهد.
 • score_threshold: یک تانسور شناور 0-D به نمایندگی از آستانه تصمیم گیری در مورد زمان حذف جعبه ها بر اساس امتیاز.

بازده:

 • Output : یک M <= max_output_size عدد صحیح 1-D به شکل [M] نمایانگر شاخص های انتخاب شده از M <= max_output_size جعبه ها ، جایی که M <= max_output_size .

سازندگان و ویرانگران

NonMaxSuppressionV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

صفات عمومی

operation
selected_indices

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

موارد انتخاب شده

051 beedc90

کارکردهای عمومی

NonMaxSuppression V3

 NonMaxSuppressionV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const