از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOvelaps

#include <image_ops.h>

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

خلاصه

جعبه های هرس را که همپوشانی زیادی با جعبه های قبلاً انتخاب شده دارند ، انجام دهید جعبه های score_threshold با نمره کمتر از حد score_threshold حذف می شوند. مقادیر همپوشانی N-by-n به صورت ماتریس مربع ارائه می شود ، که به شما امکان تعریف یک معیار همپوشانی سفارشی را می دهد (به عنوان مثال تقاطع بر روی اتحادیه ، تقاطع در سطح و غیره).

خروجی این عملیات مجموعه ای از نمایه سازی اعداد صحیح در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نشان دهنده جعبه های انتخاب شده است. مختصات جعبه محدود مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation بدست آورد. مثلا:

Select_indices = tf.image.non_max_suppression_with_lave (همپوشانی ، نمرات ، حداکثر_تولید_ اندازه ، همپوشانی_آستانه ، امتیاز_آستانه) انتخاب_باکس ها = tf. جمع آوری (جعبه ها ، فهرست های انتخاب شده)

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • همپوشانی: یک تانسور شناور دو بعدی از شکل [num_boxes, num_boxes] که نمایانگر مقادیر همپوشانی جعبه n-by-n است.
 • نمرات: یک تانسور شناور 1-D شکل [num_boxes] نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر ردیف جعبه).
 • max_output_size: یک سنسور عدد صحیح مقیاس دار نشان دهنده حداکثر تعداد جعبه هایی است که با سرکوب غیر حداکثر انتخاب می شوند.
 • overlap_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه را برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی جعبه ها نیز نشان می دهد.
 • score_threshold: یک تانسور شناور 0-D به نمایندگی از آستانه تصمیم گیری در مورد زمان حذف جعبه ها بر اساس امتیاز.

بازده:

 • Output : یک M <= max_output_size عدد صحیح 1-D به شکل [M] نمایانگر شاخص های انتخاب شده از M <= max_output_size جعبه ها ، جایی که M <= max_output_size .

سازندگان و ویرانگران

NonMaxSuppressionWithOverlaps (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input overlaps, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input overlap_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

صفات عمومی

operation
selected_indices

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

موارد انتخاب شده

051 beedc90

کارکردهای عمومی

NonMaxSuppressionWithOvelaps

 NonMaxSuppressionWithOverlaps(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input overlaps,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input overlap_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const