جریان تنسور:: عملیات:: NonMaxSuppressionWithOverlaps

#include <image_ops.h>

حریصانه زیرمجموعه ای از جعبه های محدود کننده را به ترتیب امتیاز نزولی انتخاب می کند.

خلاصه

هرس کردن جعبه هایی که همپوشانی بالایی با جعبه های انتخاب شده قبلی دارند. کادرهای محدود کننده با امتیاز کمتر از score_threshold حذف می شوند. مقادیر همپوشانی N-by-n به عنوان ماتریس مربع ارائه می شود، که امکان تعریف یک معیار همپوشانی سفارشی را فراهم می کند (به عنوان مثال، تقاطع روی اتحاد، تقاطع بر روی مساحت، و غیره).

خروجی این عملیات مجموعه ای از اعداد صحیح است که در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نمایانگر جعبه های انتخاب شده اند. سپس مختصات جعبه مرزی مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation به دست آورد. مثلا:

select_indices = tf.image.non_max_suppression_with_overlaps( همپوشانی ها، امتیازات، حداکثر_اندازه_خروجی، همپوشانی_آستانه، آستانه_امتیاز) boxes_ selected = tf.gather(جعبه ها، شاخص های_انتخاب شده)

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • همپوشانی: یک تانسور شناور دوبعدی با شکل [num_boxes, num_boxes] که مقادیر همپوشانی جعبه‌های n به n را نشان می‌دهد.
 • امتیازها: یک تانسور شناور یک بعدی با شکل [num_boxes] که نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر ردیف از جعبه ها) است.
 • max_output_size: یک تانسور عدد صحیح اسکالر که نشان دهنده حداکثر تعداد کادرهایی است که باید با سرکوب غیر حداکثر انتخاب شوند.
 • overlap_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه را برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی جعبه ها نشان می دهد.
 • score_threshold: یک تانسور شناور 0-D که آستانه تصمیم گیری برای حذف جعبه ها بر اساس امتیاز را نشان می دهد.

برمی گرداند:

 • Output : یک تانسور عدد صحیح یک بعدی به شکل [M] که نمایانگر شاخص های انتخاب شده از تانسور جعبه است، که در آن M <= max_output_size .

سازندگان و ویرانگرها

NonMaxSuppressionWithOverlaps (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input overlaps, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input overlap_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

صفات عمومی

operation
selected_indices

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

انتخاب_شاخص ها

::tensorflow::Output selected_indices

توابع عمومی

NonMaxSuppressionWithOverlaps

 NonMaxSuppressionWithOverlaps(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input overlaps,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input overlap_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const