از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: OrppedMapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op تمام عناصر موجود در محتویات زیر را از بین می برد.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapClear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: OruledMapClear :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای OruledMapClear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

OrppedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrppedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapClear::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
  int64 x
)

کانتینر

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)