جریان تنسور:: عملیات:: OrderedMapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op تمام عناصر موجود در ظرف زیرین را حذف می کند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapClear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: OrderedMapClear:: Attrs

تنظیم‌کننده ویژگی اختیاری برای OrderedMapClear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapClear::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
  int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)