از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: OrpedMapIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Op تعداد عناصر ناقص موجود در ظرف اصلی را برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور اندازه.

سازندگان و ویرانگران

OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
size

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: OruledMapIncompleteSize :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای OruledMapIncompleteSize .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

کارکردهای عمومی

OrpedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrpedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
  int64 x
)

کانتینر

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)