جریان تنسور:: عملیات:: PadV2

#include <array_ops.h>

یک تانسور را چسبانده است.

خلاصه

این عملیات با توجه به paddings و constant_values که شما مشخص می کنید، input انجام می دهد. paddings یک تانسور عدد صحیح با شکل [Dn, 2] است که n رتبه input است. برای هر بعد D input ، paddings[D, 0] نشان می‌دهد که چند مقدار padding باید قبل از محتویات input در آن بعد اضافه شود، و paddings[D, 1] نشان می‌دهد که چند مقدار padding باید بعد از محتویات input در آن بعد اضافه شود. بعد، ابعاد، اندازه. constant_values یک تانسور اسکالر از همان نوع input است که مقدار مورد استفاده برای input padding را نشان می دهد.

اندازه بالشتکی هر بعد D خروجی عبارت است از:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

مثلا:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'constant_values' is 0
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

PadV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input constant_values)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

PadV2

 PadV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input constant_values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const