از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: PadV2

#include <array_ops.h>

یک سنسور را لمس می کند.

خلاصه

این عملیات با توجه به paddings و paddings constant_values که شما تعیین می کنید ، پد input می شود. paddings یک سنسور عدد صحیح با شکل [Dn, 2] ، جایی که n رتبه input . برای هر بعد D از input ، paddings[D, 0] نشان می دهد که چند مقدار بالشتک قبل از محتوای input در آن بعد اضافه شود ، و paddings[D, 1] نشان می دهد که چند مقدار بالشتک بعد از محتوای input در آن اضافه شود بعد، ابعاد، اندازه. constant_values یک سنسور اسکالر از همان نوع input که مقداری را برای استفاده از input بالشتک نشان می دهد.

اندازه پر شده از هر بعد D از خروجی:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

مثلا:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'constant_values' is 0
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

استدلال ها:

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

PadV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input constant_values)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

PadV2

 PadV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input constant_values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const