جریان تنسور:: عملیات:: پد

#include <array_ops.h>

یک تانسور را با صفر قرار می دهد.

خلاصه

این عملیات با توجه به paddings که شما مشخص می کنید، input با صفر می کند. paddings یک تانسور عدد صحیح با شکل [Dn, 2] است که n رتبه input است. برای هر بعد D input ، paddings[D, 0] نشان می دهد که چند صفر قبل از محتویات input در آن بعد اضافه شود، و paddings[D, 1] نشان می دهد که چند صفر بعد از محتویات input در آن بعد اضافه شود.

اندازه بالشتکی هر بعد D خروجی عبارت است از:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

مثلا:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

Pad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

پد

 Pad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const