جریان تنسور:: عملیات:: PaddingFIFOQueue

#include <data_flow_ops.h>

صفی که عناصر را به ترتیب اول به اول بیرون تولید می کند.

خلاصه

اشکال با اندازه متغیر با تنظیم ابعاد شکل مربوطه به 0 در شکل attr مجاز هستند. در این مورد DequeueMany حداکثر اندازه هر عنصر داده شده در minibatch را افزایش می دهد. برای جزئیات به زیر مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • component_types: نوع هر جزء در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • shapes: شکل هر جزء در یک مقدار. طول این attr باید یا 0 باشد یا با طول component_types برابر باشد. اشکال با رتبه ثابت اما اندازه متغیر با تنظیم هر بعد شکل روی -1 مجاز است. در این حالت، شکل ورودی‌ها ممکن است در امتداد بعد داده‌شده متفاوت باشد و DequeueMany بعد داده‌شده را با صفر تا حداکثر شکل همه عناصر در دسته داده شده پر می‌کند. اگر طول این attr 0 باشد، عناصر صف مختلف ممکن است رتبه‌ها و شکل‌های متفاوتی داشته باشند، اما تنها یک عنصر ممکن است در یک زمان از صف خارج شود.
 • ظرفیت: کران بالای تعداد عناصر در این صف. اعداد منفی به معنای بدون محدودیت است.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این صف با نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

برمی گرداند:

 • Output : دسته به صف.

سازندگان و ویرانگرها

PaddingFIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
PaddingFIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const PaddingFIFOQueue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: PaddingFIFOQueue:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PaddingFIFOQueue .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

PaddingFIFOQueue

 PaddingFIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

PaddingFIFOQueue

 PaddingFIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const PaddingFIFOQueue::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

شکل ها

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)