از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue

#include <data_flow_ops.h>

یک صف تولید عناصر به ترتیب اول در اولین بار است.

خلاصه

اشکال با اندازه متغیر با تنظیم ابعاد شکل مربوطه به 0 در شکل attr مجاز هستند. در این حالت DequeueMany حداکثر اندازه هر عنصر داده شده را در مینی بچ خواهد داد. برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • component_types: نوع هر م componentلفه در یک مقدار.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • اشکال: شکل هر م componentلفه در یک مقدار است. طول این نشان دهنده باید یا 0 یا همان طول نوع کامپوننت باشد. شکل های درجه ثابت اما اندازه متغیر با تنظیم هر بعد شکل روی -1 مجاز است. در این حالت ، ممکن است شکل ورودی ها در طول بعد داده شده متفاوت باشد ، و DequeueMany ابعاد داده شده را با صفر تا حداکثر شکل از تمام عناصر موجود در مجموعه داده می شود. اگر طول این گیرنده 0 باشد ، عناصر صف مختلف ممکن است دارای صفات و شکل های مختلف باشند ، اما ممکن است فقط یک عنصر در یک زمان کاهش یابد.
 • ظرفیت: حد بالای تعداد عناصر موجود در این صف است. اعداد منفی به معنای محدودیت نیستند.
 • ظرف: اگر خالی نباشد ، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد ، این صف در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

بازده:

 • Output : دسته به صف.

سازندگان و ویرانگران

PaddingFIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
PaddingFIFOQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const PaddingFIFOQueue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: PaddingFIFOQueue :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PaddingFIFOQueue .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

PaddingFIFOQueue

 PaddingFIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

PaddingFIFOQueue

 PaddingFIFOQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const PaddingFIFOQueue::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

شکل ها

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)