جریان تنسور:: عملیات:: ParallelConcat

#include <array_ops.h>

فهرستی از تانسورهای N را در امتداد بعد اول به هم می پیوندد.

خلاصه

همه تانسورهای ورودی باید در بعد اول اندازه 1 داشته باشند.

مثلا:

# 'x' is [[1, 4]]
# 'y' is [[2, 5]]
# 'z' is [[3, 6]]
parallel_concat([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]  # Pack along first dim.

تفاوت بین concat و parallel_concat در این است که concat نیاز دارد که قبل از شروع عملیات همه ورودی ها محاسبه شوند، اما نیازی نیست که اشکال ورودی در طول ساخت گراف شناخته شوند. Concat موازی قطعات ورودی را به محض در دسترس قرار گرفتن در خروجی کپی می کند، در برخی شرایط این می تواند یک مزیت عملکردی ایجاد کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • مقادیر: تانسورهایی که باید به هم متصل شوند. همه باید دارای سایز 1 در بعد اول و یک شکل باشند.
  • شکل: شکل نهایی نتیجه؛ باید برابر با اشکال هر ورودی اما با تعداد مقادیر ورودی در بعد اول باشد.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور پیوسته.

سازندگان و ویرانگرها

ParallelConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ParallelConcat

 ParallelConcat(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const