از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ParallelConcat

#include <array_ops.h>

لیستی از حسگرهای N در امتداد بعد به هم پیوند می دهد.

خلاصه

سنسورهای ورودی باید در اندازه اول دارای اندازه 1 باشند.

مثلا:

# 'x' is [[1, 4]]
# 'y' is [[2, 5]]
# 'z' is [[3, 6]]
parallel_concat([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]  # Pack along first dim.

تفاوت بین concat و parallel_concat در این است که Concat نیاز به محاسبه همه ورودی ها قبل از شروع عملیات دارد اما نیازی نیست که اشکال ورودی در هنگام ساخت نمودار مشخص باشد. کانکت موازی با در دسترس قرار گرفتن تکه های ورودی را در خروجی کپی می کند ، در برخی شرایط این می تواند مزیت عملکردی داشته باشد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • مقادیر: حسگرهایی که باید بهم پیوسته شوند. همه باید در بعد اول و یک شکل دارای اندازه 1 باشند.
  • شکل: شکل نهایی نتیجه ؛ باید برابر با اشکال هر ورودی باشد اما با تعداد مقادیر ورودی در بعد اول.

بازده:

  • Output : تانسور متصل شده.

سازندگان و ویرانگران

ParallelConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

ParallelConcat

 ParallelConcat(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList values,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const